VEDTÆGTER for Nykøbing Sj. Gymnastikforening

§  1
Foreningen virker under DGI Vestsjælland, hvis formålsparagraf og vedtægter den fuldt ud vedkender sig. Foreningen er ligeledes medlem af DGF.

§  2
Foreningen stiftet den 24. marts 1932 i Nykøbing-Rørvig kommune, og har til formål at fremme interessen for og udvikle færdighed i legemsøvelse. Medlemskab er åben for alle borgere som kan tilslutte sig foreningens formål.

§  3
Ordinær generalforsamling afholdes i februar måned.

§  4
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§  5
Ekstra-ordinær generalforsamling holdes når bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 25 % af foreningens medlemmer over 14 år stiller krav derom, jfr. § 10.


§  6
Forslag der ønskes behandlet for en generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før denne afholdes.

§  7
Generalforsamlingen skal bekendtgøres i dagspressen eller ugeavis med 10 dages varsel. Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent.
  Formandens beretning.
  Beretning og regnskab.
  Virkeplan for næste foreningsår.
  Valg af suppleanter og revisorer.
  Indkomne forslag.
  Eventuelt.


  §  8
  Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af formand, kasserer og 3 medlemmer, alle valgt af generalforsamlingen for en to-årig periode. Kampvalg foregår altid ved skriftlig afstemning.

  §  9
  Formand og kasserer kan ikke være på valg samme år. I tilfælde af sammenfald, vælges ny formand for et år.
  Den afgående formand fratræder på 1. bestyrelsesmøde efter forårsopvisningen

  §  10
  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af stemmeberettigede. Ethvert medlem, som senest på den dag, hvor generalforsamlingen afholdes, er fyldt 14 år, har stemmeret.

  §  11
  Bestyrelsen konstituerer sig med sekretær, samt nedsætter de fornødne udvalg til foreningens drift i øvrigt.

  §  12
  Bestyrelsen drager omsorg for foreningens økonomiske anliggender, fastsætter kontingent, antager ledere og sørger i øvrigt for at holde gymnastikken i gang.
  Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening eller af 3 bestyrelsesmedlemmer. Der kan meddeles prokura.

  §  13
  Bestyrelsen kan vælge repræsentanter til generalforsamlingen i DGI Vestsjælland, idrætsudvalg m.m.

  §  14
  Bestyrelsen er forpligtet til på forlangende at udlevere et eksemplar af nærværende vedtægter til nyoptagne medlemmer.

  §  15
  Vedtægtsændring kan foretages på en lovlig indvarslet generalforsamling, når 2/3 af de mødte stemmeberettigede stemmer herfor.

  §  16
  Foreningens opløsning: Foreningen kan opløses efter vedtagelse på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 3 og højst 6 ugers mellemrum, når 2/3 af de mødte stemmeberettigede stemmer herfor.

  §  17
  I tilfælde af foreningens opløsning, skal eventuelle ejendele og formue gives til gymnastikken og idrættens fremme i Nykøbing Sj.

  Nykøbing Sj. den 25. februar 2020

Seneste nyheder

OBS OBS OBS OBS

24-11-2020

Det er meget VIGTIGT at foreningen overholder sundhedsmyndighedernes regler angående forsamlingsforbuddet på 10 personer for personer over 21 år. Der må MAX være 10 personer i forhallen hvis bare den ene er over 21 år. I hallen må der være op til 50 personer under 21 år med nødvendige voksne, træner, hjælpetræner eller en forældre ved forældre/barn hold hvis tilstedeværelsen er nødvendig for at aktiviteten kan udføres. Så for at vi kan overholde disse regler, bliver vi nød til at låse døren af og tage imod jeres børn ved døren og aflevere dem igen samme sted. Sørg for at børnene så vidt muligt er omklædt hjemmefra. Forældre SKAL blive udenfor. Hvis ikke disse regler bliver overholdt kan det koste foreningen en bøde på kr. 10.000 og hver person der opholder sig i hallen kr. 2,500. Vi skulle nødigt blive nød til at lukke helt ned hvilket kan blive konsekvensen. Hvad vi naturligvis ikke ønsker

VOKSENMOTION

21-11-2020

Efter fælles overenskomst er vi blevet enige om at lukke ned for HOLD DIG I FORM igen med omgående virkning. Det skabte mere frustration og forvirring end hvad godt er. Vi håber på at kunne starte op igen efter jul og nytår. Det samme gælder for SENIOR- OG ÆLDREGYMNASTIK

Opstart af HOLD DIG I FORM holdet

04-11-2020

Onsdag den 11. november starter vi HOLD DIG I FORM holdet op igen. Det bliver efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Holdet bliver delt i 2 og placeret i hver sin ende af hallen og må ikke blande sig med de andre, og så er det kun for de medlemmer som på nuværende tidspunkt er tilmeldt holdet.

Voksen/barn holdet

24-10-2020

RETTELSE Voksen/barn holdet fortsætter alligevel med gymnastik. Kulturministeriet har indført en undtagelse fra sænkning af forsamlingsforbudet fra 50 til 10 personer.

Nedlukning af voksenhold

24-10-2020

På grund af regeringens nyeste tiltag med et forsamlingsloft på 10 personer, bliver vi desværre nød til at lukke vores voksenhold i foreløbig 4 uger frem til den 22.november. Samt voksen/barn holdet.