VEDTÆGTER for Nykøbing Sj. Gymnastikforening

§  1
Foreningen virker under DGI Vestsjælland, hvis formålsparagraf og vedtægter den fuldt ud vedkender sig. Foreningen er ligeledes medlem af DGF.

§  2
Foreningen stiftet den 24. marts 1932 i Nykøbing-Rørvig kommune, og har til formål at fremme interessen for og udvikle færdighed i legemsøvelse. Medlemskab er åben for alle borgere som kan tilslutte sig foreningens formål.

§  3
Ordinær generalforsamling afholdes i februar måned.

§  4
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§  5
Ekstra-ordinær generalforsamling holdes når bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 25 % af foreningens medlemmer over 14 år stiller krav derom, jfr. § 10.


§  6
Forslag der ønskes behandlet for en generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før denne afholdes.

§  7
Generalforsamlingen skal bekendtgøres i dagspressen eller ugeavis med 10 dages varsel. Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent.
  Formandens beretning.
  Beretning og regnskab.
  Virkeplan for næste foreningsår.
  Valg af suppleanter og revisorer.
  Indkomne forslag.
  Eventuelt.


  §  8
  Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af formand, kasserer og 3 medlemmer, alle valgt af generalforsamlingen for en to-årig periode. Kampvalg foregår altid ved skriftlig afstemning.

  §  9
  Formand og kasserer kan ikke være på valg samme år. I tilfælde af sammenfald, vælges ny formand for et år.
  Den afgående formand fratræder på 1. bestyrelsesmøde efter forårsopvisningen

  §  10
  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af stemmeberettigede. Ethvert medlem, som senest på den dag, hvor generalforsamlingen afholdes, er fyldt 14 år, har stemmeret.

  §  11
  Bestyrelsen konstituerer sig med sekretær, samt nedsætter de fornødne udvalg til foreningens drift i øvrigt.

  §  12
  Bestyrelsen drager omsorg for foreningens økonomiske anliggender, fastsætter kontingent, antager ledere og sørger i øvrigt for at holde gymnastikken i gang.
  Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening eller af 3 bestyrelsesmedlemmer. Der kan meddeles prokura.

  §  13
  Bestyrelsen kan vælge repræsentanter til generalforsamlingen i DGI Vestsjælland, idrætsudvalg m.m.

  §  14
  Bestyrelsen er forpligtet til på forlangende at udlevere et eksemplar af nærværende vedtægter til nyoptagne medlemmer.

  §  15
  Vedtægtsændring kan foretages på en lovlig indvarslet generalforsamling, når 2/3 af de mødte stemmeberettigede stemmer herfor.

  §  16
  Foreningens opløsning: Foreningen kan opløses efter vedtagelse på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 3 og højst 6 ugers mellemrum, når 2/3 af de mødte stemmeberettigede stemmer herfor.

  §  17
  I tilfælde af foreningens opløsning, skal eventuelle ejendele og formue gives til gymnastikken og idrættens fremme i Nykøbing Sj.

  Nykøbing Sj. den 25. februar 2020

Seneste nyheder

Ny bestyrelse

20-05-2021

i går blev den årlige generalforsamling afholdt og der blev valgt ny bestyrelse. Denne er som følger: Formand: Daniel Jeppesen Kasserer: Ulla Nordahl Medlem: Marianne Bugge Medlem: Karoline Manhart Medlem: Rikke Zuschlag Suppleant: Kaja Hansen og vi glæder os alle sammen til at trække i arbejdstøjet når den ny sæson starter i uge 37

GENERALFORSAMLING

08-05-2021

Indkaldelse til generalforsamling i Nordgårdshallens Cafeteria, onsdag den 19. maj 2021 kl. 19.00. Hvor der bliver budt på kaffe og kage. Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før. HUSK coronapas - skal forevises ved forespørgsel. Alle er velkomne Vel mødt - Bestyrelsen

Generalforsamling

08-05-2021

Indkaldelse til generalforsamling i Nordgårdshallens Cafeteria, onsdag den 19. maj 2021 kl. 19.00 hvor der bliver budt på kaffe og kage. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før. HUSK coronapas - skal forevises ved forespørgsel. Alle er velkomne. Vel mødt - Bestyrelsen

AFSLUTNING PÅ SÆSON 2020/21

18-01-2021

På vores nylig afholdte bestyrelsesmøde blev vi enige om at lukke HELT ned for denne sæson. Vi tror desværre ikke på vi kommer i gang igen. Dels er vi bange for at forsamlingsforbuddet endnu engang bliver forlænget og dels er Nordgårdshallen jo inddraget til testcenter. Bestyrelsen er meget ked af sådan som det er gået i denne sæson. Når det så er sagt, så ser vi frem mod den nye sæson hvor vi alle er blevet vaccineret. Vi glæder os SÅ meget til at komme igang og håber på at se jer alle.

GENERALFORSAMLING

16-01-2021

Den planlagte generalforsamling den 23. februar er udskudt på ubestemt tid pga. forsamlingsforbuddet. Vi vender tilbage når vi har en dato. Dette bliver formentlig engang i maj. Hvis der skulle sidde een iblandt jer som have lyst til bestyrelsesarbejde er i meget velkommen til at sende en mail.